Văn bản pháp luật

Học phí

1. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với…

Đào tạo

1. Thông tư số 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam.   2. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật…

Chương trình mục tiêu

1. Quyết định số 1426/QĐ-BTC Về việc đính chính thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015. 2. Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi…

Chế độ làm việc của giảng viên

1. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn một số điều của nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2018 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, công chức, viên chức. 2. Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chế độ…

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 2. Nghị định số 100/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ…