Văn bản pháp luật

Luật kế toán

1. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ tài chính, hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.   2. Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục  bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ…

Học phí

1. Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với…

Đào tạo

1. Thông tư số 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam.   2. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật…

Công tác phí

1. Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. (Có hiệu lực từ 01/7/2017). 2. Thông tư số 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà…

Chương trình mục tiêu

1. Quyết định số 1426/QĐ-BTC Về việc đính chính thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015. 2. Thông tư liên tịch số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi…

Chế độ làm việc của giảng viên

1. Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn một số điều của nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2018 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, công chức, viên chức. 2. Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chế độ…

Đấu thầu

1. Thông tư số 68/2012/TT-BTC Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ cức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. 2. Nghị định số 100/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ…