Nhân sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

 

BÙI TUẤN KIỆT Chuyên viên phần mềm
- Bảo trì phần mềm kế toán, tiền lương, thu nhập cá nhân.
- Cập nhật, phần mềm kế toán, tiền lương, thu nhập cá nhân.
- Nâng cấp phần mềm kế toán, tiền lương, thu nhập cá nhân.
- Tải dữ liệu thanh toán theo lô lên Cổng BKPay. Cập nhật thông tin thu nhập cá nhân của cán bộ viên chức.
- Viết phần mềm theo dõi dự toán.
HUỲNH THỊ TÚ ANH Dự toán, phân tích tài chính
- Tổng hợp kế hoạch hoạt động 6 tháng, năm. Theo dõi dự toán, kiểm soát chi: Kinh phí ngân sách cấp chi hoạt động không thường xuyên, kinh phí hoạt động của các đơn vị thuộc Trường, các Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia.
- Lập và đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách hoạt động của Trường. Phân tích tài chính.
- Đề án NNQG; Đề án CDIO; Thư Ký HĐ tự đánh giá; KTT Tổ giáo trình.
TRỊNH VĂN BÁCH Quản lý nguồn thu học phí đại học
- Quản lý nguồn thu học phí đại học: Chính quy (đại trà, kỹ sư tài năng, Việt Pháp, chất lượng cao); Cao đẳng; Kỹ sư 2; Vừa làm vừa học.
- Lập báo cáo ấn chỉ thuế (học phí).
- Công văn đi. Trang thông tin của phòng.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Quản lý nguồn thu học phí sau đại học
- Kế toán thanh toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Sinh viên, Học viên Cao học và Nghiên Cứu Sinh.
- Quản lý nguồn thu học phí sau đại học.
- Tính và lập bảng thanh toán thù lao giảng dạy sau đại học. Quản lý ấn chỉ thuế (học phí).
- Nhận và trả hồ sơ thanh toán.
NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG Thủ quỹ
- Thu, chi tiền mặt hàng ngày.
- Kiểm quỹ hàng tháng.
- Kiêm nhiệm thủ quỹ Trung tâm nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp.
LÊ THIÊN ANH THƯ Kế toán tiền mặt
- Kế toán tiền mặt thuộc nguồn ngân sách cấp, học phí, sự nghiệp khác.
- Kiểm soát chi kinh phí thực hành thí nghiệm, hội đồng tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm…
- Tính và lập bảng thanh toán thù lao giảng dạy đại học. Quyết toán, thanh lý các hợp đồng liên kết đào tạo.
NÔNG BÍCH NGỌC Kế toán kho bạc (vốn sự nghiệp)
- Kế toán các tài khoản dự toán ngân sách cấp chi hoạt động thường xuyên, không thường xuyên, học phí, quỹ khen thưởng-phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại kho bạc nhà nước.
- Theo dõi dự toán ngân sách cấp chi hoạt động thường xuyên, không thường xuyên. Kiểm soát chi kinh phí ngân sách cấp chi hoạt động thường xuyên.
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Kế toán kho bạc (Vốn đầu tư-PTN)
- Kế toán các tài khoản dự toán ngân sách cấp chi đầu tư tại kho bạc nhà nước.
- Kế toán thanh toán các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, KC, Nafosted, TĐ ĐHQG, ĐHQG, 911, Sở-Tỉnh, Aun/Seed-Net, TIS…
- DA PTN tính toán hiệu năng cao; DA PTN Công nghệ thiết kế và Gia công tiên tiến.
CÙ TRẦN BẢO Kế toán kho bạc (Vốn đầu tư-QG 09)
- Kế toán dự án QG 09.
- Kiểm tra hợp đồng, biên bản nghiệm thu-thanh lý.
- Lập bảng kê chứng từ thanh toán.
- Giao dịch với kho bạc.
- Theo dõi hợp đồng canteen, kiosk…
VÕ THỊ MAI HƯỜNG Kế toán ngân hàng
- Kế toán các tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng.
- Kiểm soát chi quản lý phí.
- Theo dõi dự toán, kiểm soát chi: Nguồn thu học phí ngoài nghĩa vụ, lệ phí tuyển sinh.
- Ủy viên Ban QLDA ICTTentr.
TRẦN THỊ HỒNG VÂN Kế toán tiền lương
- Cập nhật các quyết định về nhân sự và tiền lương. Tính và lập các bảng thanh toán tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trích nộp bảo hiểm xã hội-bảo hiểm y tế-bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
- Tính và lập các bảng thanh toán thu nhập tăng thêm, phụ cấp ưu đãi nhà giáo (thu nhập tăng thêm), phụ cấp trách nhiệm-quản lý, phụ cấp độc hại, phúc lợi.
- Công văn đến.
TĂNG THỊ THƯƠNG Kế toán thuế thu nhập cá nhân
- Kế toán thuế thu nhập cá nhân.
- Tổ trưởng Công đoàn của phòng.
PHẠM THỊ UYÊN MINH Phó Trưởng Phòng-Kế toán nguồn thu sự nghiệp khác
- Kế toán nguồn thu sự nghiệp khác, dịch vụ.
- Lập các báo cáo thuế thuộc nguồn thu sự nghiệp khác, dịch vụ.
- Dự án Microgrid; Dự án Eco-Red; Thư ký HĐ tự đánh giá.
NGÔ THỊ QUỲNH TRANG Phó Trưởng Phòng-Kế toán tổng hợp
- Kế toán tổng hợp.
- DA Lâm Đồng-Khánh Hòa; DA PTN tính toán hiệu năng cao; DA PTN Biomass; DA DLS; DA Heeap; KTM CoopMart; Thư ký HĐ tự đánh giá.
- Kiêm nhiệm Kế toán Trưởng VP Chương trình Tây Nam Bộ.
MAI THỊ THÙY HƯƠNG Trưởng phòng
- Phụ trách chung.