Đào tạo

1. Thông tư số 140/2014/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư 120/2012/TT-BTC hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam.

 

2. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục đại học.

 

3. Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT.

 

4. Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài.

 

5. Luật giáo dục Đại học năm 2012.

 

6. Thông tư số 120/2012/TT-BTC Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam.

 

7. Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT Quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giá dục quốc dân.

 

8. Thông tư số 139/2010/TT-BTC Quy định về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

 

9. Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trinh tiên tiến.

 

10. Thông tư số 133/2008/TT-BTC Hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh nước ngoài (diện hiệp định) đang học tập tại các trường Đại học của Việt Nam.

 

11. Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các Trường chuyên, Trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.