Bảo hiểm xã hội bắt buộc

1. Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Nghị định số 100/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Thông báo số 2588/2011/TB-BHXH Về việc điều chỉnh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2011-2012.

4. Thông báo số 32/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

5. Quyết định số 777/QĐ-BHXH Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

6. Nghị định số 62/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.

7. Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

8. Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

9. Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12.

10. Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

11. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP Về việc hướng dẫn một số điều của Luật  Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

12. Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11.