Archives for March 2014

Công văn số 182/ĐHBK ngày 04/3/2014 về việc chuyển khoản phụ cấp lao động và phụ cấp trách nhiệm

Nhằm thực hiện nghiêm túc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Đại học Quốc gia TP.HCM theo kết quả kiểm toán năm 2012 về việc: “Chấn chỉnh công tác quản lý tiền mặt, hạn chế sử dụng thanh toán bằng tiền mặt, để tồn quỹ lớn như hiện nay. Thực hiện nghiêm túc…